Fundacja Rozwoju Obywatelskiego jest  organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Fundacja  powstała w 2014 roku z inicjatywy jej założycieli i Fundatorów. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie /z późniejszymi zmianami/.

Działalnością naszej Fundacji kieruje Zarząd, wszystkie funkcje pełnione są społecznie.

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zwalczanie bezrobocia, działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Zarząd i Kadrę Fundacji stanowią wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, m.in.: specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych, specjaliści ds. realizacji projektów, specjaliści ds. obsługi finansowej,  specjaliści ds. obsługi projektów (prawnik, psycholog, doradca zawodowy, trenerzy).

 

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i aplikowania o dotacje unijne, a także bogate doświadczenie praktyczne i doskonałe przygotowanie merytoryczne w realizacji i rozliczaniu różnorodnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in.:

 

Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

Priorytet VII: : Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej:

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.    

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy,

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Znajomość procedur w zakresie pisania wniosków oraz przepisów związanych z realizacją i rozliczaniem projektów w ramach poszczególnych programów pomocowych, a także współpraca ze specjalistami, władzami lokalnymi i instytucjami wdrażającymi, daje nam możliwość skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej i jest gwarancją fachowej i rzetelnej realizacji projektów.

Wierzymy, że wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy naszych pracowników w zakresie aplikowania o dotacje unijne, a także doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, będą dla Państwa zachętą do nawiązania współpracy z naszą Fundacją, która następnie przyczyni się do Państwa zadowolenia ze wspólnej realizacji projektu.